Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Κυκλάδων

7 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

dzach είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Κυκλάδων, Αντιπάρου, Αλµυρά Αντιπάρου
Έκταση= 65.330,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 29.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 53/2008 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες= #1
592651,4092594 592717,4092549 592744,4092518 592742,4092481 592707,4092451 592674,4092431 592639,4092430 592583,4092458 592607,4092511 592624,4092501 592647,4092476 592655,4092484 592665,4092484 592680,4092504 592661,4092530 592630,4092558
#2
592639,4092430 592583,4092458 592548,4092357 592597,4092341 592631,4092313 592663,4092412
#3
592545,4092329 592552,4092241 592631,4092235 592630,4092302
#4
592699,4092356 592673,4092332 592672,4092301 592766,4092255 592786,4092274 592800,4092308 592781,4092327
#5
592688,4092267 592677,4092266 592660,4092244 592696,4092194 592728,4092247
#6
592704,4092159 592596,4092088 592561,4092059 592553,4092034 592556,4091983 592615,4091966 592623,4091999 592655,4092032 592715,4092130
#7
592931,4092213 592998,4092210 593022,4092085 593053,4092014 593007,4092005 592982,4092006 592965,4092115

Εισαγωγή δεδομένων=dzach

dzach είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Κυκλάδων, Δρυμαλίας, Πυργάκι Νάξου
Έκταση= 43.235,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 19.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 116/2008 τεύχ. 4 σελ. 1
Συντεταγμένες= #Εκδ1
625216.2273,4092872.0655 625186.0093,4092864.5679 625146.6129,4092838.0577 625139.5567,4092823.5379 625140.7173,4092788.2761 625191.5293,4092753.0604 625201.7813,4092808.1294 625186.6397,4092824.7166
#Εκδ2
625393.9202,4092985.7518 625274.9596,4092997.0796 625254.3794,4092978.8688 625265.4093,4092908.4203 625311.8158,4092940.7625 625345.2637,4092934.7742 625367.3867,4092920.0035 625417.0384,4092942.6573 625417.0384,4092961.4243 625394.3608,4092965.9662
#Εκδ3
625431.5401,4092710.8744 625423.6711,4092787.0067 625414.7957,4092833.8059 625423.0551,4092918.2912 625383.6125,4092866.0829 625294.3699,4092874.6060 625259.7691,4092842.1474 625248.2119,4092797.2190 625230.6819,4092764.8454 625224.0898,4092737.2000 625274.3030,4092717.5981 625394.4131,4092705.3874

Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Κυκλάδων, Μήλου, Ξυλοκερατιά Μήλου
Έκταση= 200,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 11.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 193/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Κυκλάδων, Αντιπάρου, Κέδρος Αντιπάρου
Έκταση= 40.065,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 26.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 210/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 596101,4100300 596282,4100299 596358,4100511 596325,4100507 596298,4100541 596249,4100544 596211,4100519 596189,4100417 596107,4100402 596082,4100330
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κυκλάδων, Ιητών, Μαγγανάρι Ίου
Έκταση= 1.775,60 τ.µ.+619,50 τ.µ.
Ημερ/νία= 3.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 392/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Κυκλάδων, Δρυμαλίας, Ρουαλίδια Νάξου
Έκταση= 21.000,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 25.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 396/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 628451,4099050 628429,4098994 628454,4098992 628475,4098989 628486,4098986 628500,4098973 628508,4098962 628521,4098969 628527,4098971 628543,4098975 628569,4098978 628652,4098982 628651,4098999 628652,4099010 628655,4099014 628666,4099031 628677,4099042 628694,4099054 628686,4099091 628674,4099134 628627,4099110 628617,4099109 628604,4099109 628606,4099045
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Κυκλάδων, Νάξου, Μπούµπουδες Νάξου
Έκταση= 18.480,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 15.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 456/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 626578,4098962 626490,4098972 626487,4098948 626492,4098918 626490,4098894 626483,4098844 626478,4098789 626506,4098788 626538,4098785 626562,4098783 626582,4098813 626592,4098859 626596,4098890 626595,4098943
Εισαγωγή δεδομένων=