Εγγραφή

datablog 1.0

Πυρκαϊά, Ορχομενού, Βοιωτίας

Πυρκαϊά, Ορχομενού, Βοιωτίας Θέση: Πολυγύρα ∆ιονύσου Έκταση: 60964
Ημερ/νία: 17.1.2008
Συντεταγμένες: 38.54287,22.98163
Πηγή: ΦΕΚ 60/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων: dzach