Εγγραφή

datablog 1.0

Πυρκαϊά, Κυριακίου, Βοιωτίας

Πυρκαϊά, Κυριακίου, Βοιωτίας Θέση: Αγ. Αθανάσιος Κυριακίου Έκταση: 2061
Ημερ/νία: 2.10.2007
Συντεταγμένες: 38.35070,22.71121
Πηγή: ΦΕΚ 6/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων: dzach