Εγγραφή

datablog 1.0

Πυρκαϊά, Αυλώνος, Ευβοίας

Πυρκαϊά, Αυλώνος, Ευβοίας Θέση: Μαρκούρι Οκτωνιάς Έκταση: 23.165 τ.µ.
Ημερ/νία: 3.12.2007
Συντεταγμένες: 38.55005,24.18621
Πηγή: ΦΕΚ 177/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων: kalliopi