Εγγραφή

datablog 1.0

Πυρκαϊά, Θεσπιέων, Βοιωτίας

Πυρκαϊά, Θεσπιέων, Βοιωτίας Θέση: Καµίνια Μαυροµατίου Έκταση: 6,216 στρ.
Ημερ/νία: 25.2.2008
Συντεταγμένες: 38.33267,23.11967
Πηγή: ΦΕΚ 173/2008 τεύχ. 4 σελ. 5
Εισαγωγή δεδομένων: kalliopi