Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Ρεθύμνης

1 Εγγραφή: Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ρεθύμνης, Λαππαίων, Πάνω Αρµί Αλώνων
Έκταση= 29.675,22 τ.µ.
Ημερ/νία= 25.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 449/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 530780,3900439
Εισαγωγή δεδομένων=