Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Λέσβου

1 Εγγραφή: Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Λέσβου, Πολιχνίτου, Μαγκάνικα Σταυρού
Έκταση= 8.201,40 τ.µ.
Ημερ/νία= 20.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 380/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi